JUNI MÅNEDS NYHEDS – PIP fra MAJSE JARLOV – STORT og småt inden for udbudsretten

Vidste du, at……..- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye analyse viser, at udbud med deltagelse af flere virksomheder resulterer i dokumenterbart lavere tilbudspriser?

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har analyseret data fra mere end 2.000 danske udbud i perioden 2015 – 2022. Analysen viser, at offentlige ordregivere i gennemsnit opnår en besparelse på 10-13 pct., når ordregiver modtager fire tilbud på en udbudt opgave frem for ét tilbud. Samtidig viser analysen, at risikoen for at få et ”dyrt” vinderbud mindskes, når der er mere konkurrence om de offentlige udbudte opgaver.

Som ordregiver bør du derfor have for øje, at tilrettelæggelse af en effektiv konkurrence fører til opnåelse af en økonomisk gevinst ved konkurrenceudsættelsen. Deltager du under udbuddet i egenskab af tilbudsgiver, bør du via evt. forudgående markedsdialog eller spørgeadgang under udbudsprocessen motiverer ordregiveren til at sætte nogle gode rammer for udbuddet, som gør det muligt for flere tilbudsgivere at byde på opgaven. Herover for står naturligvis ordregiverens ret i medfør af ligebehandlingsprincippet, hvorefter ordregiveren ikke er forpligtet til at fastsætte udbudskrav, som er konkurrenceneutrale og kan opfyldes lige godt af alle tilbudsgivere, så længe kravene ikke er båret af usaglige hensyn.

Artikel om analysens resultat kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside:

Konkurrenceeffekter i udbud (kfst.dk)

Sandt eller falsk – Er en tilbudsgivers forbehold for bygherrens tidsplan (altid) et forbehold for et grundlæggende element, som gør tilbuddet ukonditionsmæssigt?

Et ofte anvendt skoleeksempel på et tilbudsvilkår, som har karakter af et forbehold for et grundlæggende element, som skal føre til bygherrens pligtmæssige afvisning af tilbuddet, er et forbehold for bygherrens tidsplan. Denne børnelærdom har Vestre Landsret nu rykket grundigt ved under sin prøvelse af en klagenævnskendelse af 5. april 2023, Brd. Thybo A/S mod Horsens Kommune. Under en offentlig priskonkurrence efter tilbudsloven af et byggeri havde den billigste tilbudsgiver taget et forbehold for bygherrens hovedtidsplan, idet tilbudsprisen var betinget af 1 måneds forlængelse af tidsplanen; alternativt skulle tilbudsprisen forhøjes med 200.000 kr. ekskl. moms. Bygherren indgik kontrakt med lavestbydende, idet kontraktprisen indeholdt en post på 200.000 kr. ekskl. moms til overholdelse af hovedtidsplanen. Klagenævnet konkluderede, at det lavestbydende tilbuds forbehold havde karakter af et forbehold for et grundlæggende element og dermed uden adgang for bygherren til at foretage en kapitalisering. Bygherren havde derfor handlet i strid med udbudsreglerne ved ikke at have afvist tilbuddet som ukonditionsmæssigt.

Kendelsen blev indbragt for Retten i Horsens, som opretholdte klagenævnets afgørelse. Dernæst ankede bygherren sagen til Vestre Landsret, som konkluderede, at tilbuddet inklusive forhøjelsen på 200.000 kr. ekskl. moms udgjorde det ordinære tilbud, mens tilbuddet uden forhøjelsen og med forbeholdet for hovedtidsplanen udgjorde et ukonditionsmæssigt alternativt tilbud. Bygherren havde derfor været berettiget til at antage tilbudsgiverens ordinære tilbud.

I landsretten blev bygherren tilsyneladende ”reddet” af, at retten lagde til grund, at lavestbydende reelt havde afgivet 2 tilbud; 1) et konditionsmæssigt (ordinært) tilbud med en forhøjet tilbudssum på 200.000 kr. ekskl. moms og 2) et ukonditionsmæssigt (alternativt) tilbud med et forbehold for hovedtidsplanen. Denne konklusion synes retten at komme frem til som en konsekvens af, at lavestbydende selv havde foretaget en kapitalisering af sit forbehold, hvorved tilbuddet ændrede karakter fra at være et ukonditionsmæssigt tilbud med et forbehold, jf. klagenævnet og Retten i Horsens vurdering til at være et ordinært (konditionsmæssigt) tilbud med en forhøjet tilbudssum, jf. landsrettens vurdering.

Om landsrettens afgørelse står til troende i lignende sager fremover er uvist; allerede fordi landsrettens brug af betegnelsen ”alternativt tilbud” om et tilbud, som ikke indeholdt et alternativt løsningsforslag ikke stemmer overens med sædvanlige udbudsretlige forståelse af begrebet ”alternativt tilbud”, saml. Udbudslovens definition jf.§ 24, litra 3).

Er du tilbudsgiver og overvejer at tage et forbehold for bygherrens tidsplan, bør du også overveje selv at foretage en kapitalisering af dit forbehold!

 

Husk det nu – om bygherrens begrundelsespligt!

Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 21. marts 2023, EV Infra Danmark ApS mod Køge Kommune vedr. udbud af en koncessionskontrakt om etablering og drift af ladestandere taget stilling til, om ordregiver har pligt til at begrunde sin skønsudøvelse, når ordregiver vurderer, at en fremlagt dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142, stk. 2 er utilstrækkelig. Udbudsmaterialet indeholdt et mindstekrav om en positiv egenkapital i de seneste 3 år. Et nystartet selskab oplyste en selskabskapital i 2021 på 40.002 kr. og om selskabets tilknytning til et moderselskab, uden at selskabet dog støttede ret på andre enheders formåen. Ordregiveren afviste selskabet, som hverken havde oplyst sin egenkapital for de seneste 3 år eller på anden vis godtgjort sin økonomiske formåen.

Klagenævnet konkluderede, at ordregiverens afvisning af selskabet var uberettiget, idet:
1) ordregiveren ikke i udbudsmaterialet eller under klagesagen havde redegjort for formålet med det stillede krav til økonomisk og finansiel formåen, herunder at kravet var knyttet til den udbudte kontrakt og stod i rimeligt forhold til at sikre den vindende tilbudsgivers evne til at gennemføre koncessionskontrakten og

2) ordregiveren ikke havde begrundet, hvorfor selskabet ifølge ordregiverens skøn ikke i tilstrækkelig grad havde godtgjort sin økonomiske formåen.

Om en alternativ dokumentation dokumenterer et niveau for økonomisk egnethed, som svarer til bygherrens fastsatte mindstekrav, beror på bygherrens konkrete vurdering under hensyntagen til mindstekravets indhold, indholdet af den udbudte kontrakt samt indholdet af den fremlagte dokumentation, jf. udbudslovens § 154, stk. 2, hvorefter

”En ansøger eller en tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiveren vurderer passende, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.”

MEN bygherren skal altid huske over for en afvist virksomhed at redegøre nærmere for, hvorfor skønsudøvelsen er faldet ud til virksomhedens disfavør.

Jeg har for nylig skrevet en artikel, som stiller skarpt på, hvordan en nystartet virksomhed kan deltage i et offentligt udbud, selv om virksomheden ikke kan fremlægge den krævede dokumentation i form af flere års regnskaber. Du kan finde artiklen på Pind & Partneres hjemmeside: Hvordan kan en nystartet virksomhed deltage i et offentligt udbud, selv om virksomheden ikke kan fremlægge regnskabstal for de seneste 3 regnskabsår? – Pind og Partnere

Månedens udvalgte hyggestund – riding for a cure

Afkobling fra dagens ræs får jeg bl.a. ved at ræse på racercykel i Nordsjællands skønne natur. Jeg har for denne sæson besluttet, at jeg ikke blot cykler for at få frisk luft og motion. Derimod vil jeg også bruge min energi til at cykle for en god sags tjeneste. Jeg er så heldig, at Pind & Partnere bakker op om min deltagelse, da social ansvarlighed også er en vigtig værdi at fremme som virksomhed.

Mit valg er faldet på et enestående velgørenhedsprojekt og netværksprogrammet Cycling Challenge, som samler penge ind til Børne Hjernecancer Fonden (BHCF). Fonden kører på 10. år, og målet for i år er at samle 1,9 mio. kr. ind, som svarer til fondens sidste bidrag til brug for etableringen af en biopsibank på Rigshospitalet (Børneriget). En biopsibank, som er etableret efter fondens eget, målrettede initiativ. Biopsibanken spiller en afgørende rolle for den videre forskning indenfor området, som desværre stadig har en alt for høj dødelighed.

Du kan se mere om projektet i denne film

(163) CYCLING CHALLENGE – YouTube (åben link og klik på ”søg på youtube”)

Har du lyst til at yde støtte i form af donation eller tegning af medlemskab kan det ske via dette link:

Børne Hjernecancer Fonden (boernehjernecancer.dk)

Alle donationer tages imod med stor taknemmelighed, hvorfor ethvert bidrag uanset størrelse vil være med til at gøre en vigtig forskel.