Personoplysninger

Den 25. maj 2018 er der trådt regler i kraft om håndtering af persondata. Efter Persondataforordningens § 13 skal vi give dig en række oplysninger.

Pind & Partnere er såkaldt dataansvarlige, dvs. vi har ansvaret for, at de oplysninger vi modtager fra dig behandles i overensstemmelse med reglerne på området.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er vores varetagelse af din sag. Behandlingen af personoplysninger sker således efter aftale med dig. Vi benytter aldrig dine personoplysninger til markedsføring.

Vi behandler alene oplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle din sag. Typisk vil vi alene behandle almindelige personoplysninger, eks. navn og adresse. Afhængigt af sagens karakter kan der være behov for at indhente følsomme personoplysninger eks. helbredsoplysninger, ligesom visse sagstyper kræver, at der indhentes cpr.nr.

Dine oplysninger vil alene blive videregivet til tredjemand i det omfang, det er relevant og nødvendigt for din sag. Typiske modtagere kan være domstole, advokater der repræsenterer modparter, off. myndigheder, forsikringsselskaber.

Vi modtager primært dine personoplysninger fra dig, men afhængigt af sagens karakter kan vi tillige modtage oplysninger fra 3. mand, eks. i en rets- eller forsikringssag.

Vi opbevarer dine personoplysninger dels fysisk i en særskilt sagsmappe, dels elektronisk hos firmaet Unik Advosys, som vi har indgået en særskilt databehandlingsaftale med. Den fysiske sagsmappe makuleres umiddelbart efter sagens afslutning, hvorimod sagen opbevares elektronisk i 10 år efter sagens afslutning medmindre andet oplyses. De 10 år er fastsat på baggrund af den absolutte forældelsesfrist i forældelsesloven.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige advokat på din sag eller dataansvarlig advokat Anders Troelsen, at@pplaw.dk

 

Maj 2018