Forretningsbetingelser

Pind & Partner Advokatpartnerselskab, cvr. nr. 37 40 56 71

Sjæleboderne 2, 2., 1122 Kbh.

Tlf. 33 15 00 15

info@pplaw.dk

Kontorets advokater er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne er omfattet af selskabets ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Danmark, policenr. 156-08657014-14006 med en forsikringssum på kr. 32,5 mio.

Pind & Partnere vil i forbindelse med modtagelse af en opgave sædvanligvis skriftligt bekræfte det arbejde, der skal udføres og om muligt komme med et overslag over salæret.

Vores sager er oprettet i Unik-Advosys, hvilket indebærer, at vi allerede ved modtagelse af en sag screener klient og modpart, således at interessekonflikter undgås.

I henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge vil vi i en række tilfælde anmode vores klienter om at fremsende legitimation, eks. ved stiftelse af selskaber eller ved bolighandler.

Sager afregnes med udgangspunkt i medgået tid, hvor også kompleksitet, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets fastsættelse. Sager afregnes løbende, medmindre andet er aftalt med klienten. Såfremt der i forbindelse med behandling af sagen skal ske betaling af eks. retsafgift eller tinglysningsafgift, vil klienten blive anmodet om at indbetale beløbet på forhånd. Vi udlægger således ikke beløb for klienten. Vi rådgiver altid klienten om muligheden for at søge om retshjælp samt fri proces. Betalingsbetingelser er 8 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Kontoret har klientkonto i Jyske Bank, reg.nr. 7312 og kontonr. 1014093, hvor deponerede midler samt fakturabeløb indbetales. Tilskrevne renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Alle sager behandles med fortrolighed, og vi har tavshedspligt.

Sagsakter opbevares elektronisk eller på arkiv i tre år regnet fra opdragets afslutning, hvorefter de makuleres.

Pind og Partnere er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Vores ansvar er dog begrænset til kr. 1 mio. pr. opgave, med mindre andet aftales

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, herunder rådgivere som vi har henvist klienten til. Vi hæfter ikke for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab og tabt fortjeneste.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, www.advokatsamfundet.dk

Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/ Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/

Kontoret anvender ikke lovvalgs- og værnetingsklausuler, medmindre dette aftales med klienten.