Advokat Mark Ruberg-Wurms og Advokat Jesper Nørgaard fra Pind & Partnere Advokatfirma, har repræsenteret en ejerforening i en ny og opsigtsvækkende afgørelse fra Voldgiftsnævnet.

Voldgiftsnævnet for Byggeri- og Anlæg modificerer i ny kendelse (TBB2020.768), hvornår en entreprenørs afhjælpning af mangler foreløbigt afbryder forældelse. I sagen var der tale om, at en entreprenør for en ejerforening i 2004 afleverede en taglejlighedsentreprise, hvor der første gang i 2008 blev konstateret mangler ved. Både forskellige skønsmænd og entreprenøren forsøgte helt frem til 2017, at finde frem til årsagen til konstaterede vandindtrængning, og entreprenøren forsøgte under hele denne lange periode, at afhjælpe manglerne ved byggeriet.

I denne periode skete der således flere gange en foreløbig afbrydelse af forældelsen bl.a. som følge af forskellige syn og skøn, men sagens kerne var, om den løbende afhjælpning gav anledning til foreløbig afbrydelse af forældelsen.

Retspraksis har tidligere været entydig således, at afhjælpning ikke er et udtryk for erkendelse eller anerkendelse af manglerne, og således ikke afbryder forældelsen.

I den konkrete sag modificerede voldgiftsretten dog denne praksis, og anførte, at  afhjælpningsforsøgene medførte en foreløbig afbrydelse af forældelsen i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 5, eller denne bestemmelses analogi, idet Voldgiftsretten fandt at entreprenøren herved havde udvist en sådan grad af imødekommenhed over for ejerforeningens krav, at ejerforeningen havde grundlag for at antage, at ejerforeningens krav på afhjælpning ville blive imødekommet uden at det var nødvendigt at anlægge voldgiftssag.