Uklarhed i udbudsmaterialet kommer entreprenøren til gode

Når en entreprenør giver tilbud på en opgave på baggrund et udbudsmateriale, er det et krav at materialet er klart beskrevet. Hvis det er tilfældet, er entreprenøren bundet af sit tilbud. Er udbudsmaterialet derimod uklart, vil entreprenøren omvendt kunne anføre at en given ydelse er en del af udbudsgrundlaget.

Hvornår foreligger der en sådan uklarhed i udbudsgrundlaget, at entreprenøren med rette kan gøre gældende, at arbejdet ikke er en del af entreprenørens ydelse?

Det spørgsmål har Voldgiftsretten netop taget stilling til i en sag som var anlagt af Region Hovedstaden imod en entreprenør.

Sagen drejede sig om, hvorvidt entreprenøren skulle udføre komprimeringskontrol og dermed også sikre, at ikke indbygningsegnet jord blev udskiftet, i forbindelse med lægning af nye kloakledninger. Kloakarbejderne var imidlertid blot et blandt flere arbejder entreprenøren skulle udføre, og hvor der gjaldt forskellige arbejdsbeskrivelser.

Det pågældende arbejde med komprimeringskontrol var ikke direkte beskrevet i arbejdsbeskrivelsen for afløbsledninger, men der var henvist til arbejdsbeskrivelsen for jordarbejder, hvor arbejdet var beskrevet.

Eftersom entreprenøren udførte såvel ledningsarbejder som jordarbejder havde entreprenøren haft anledning til at gøre sig bekendt med indholdet af begge arbejdsbeskrivelser og dermed også, at der ifølge arbejdsbeskrivelsen bl.a. skulle udføres komprimeringskontrol.

Voldgiftsretten frifandt entreprenøren og lagde bl.a. vægt på, at det pågældende arbejde ikke fremgik af tilbudslisten, at det kunne konstateres af tilsynet, hvordan  arbejdet blev udført og ikke mindst, at udbudsmaterialet var omfattende og med afvigelser i komprimeringskravene.

Selv om Voldgiftsrettens afgørelser altid er meget konkret begrundede og man derfor skal være varsom med at overfortolke resultatet, er kendelsen et glimrende eksempel på, at selvom et udbudsmateriale kan læses således, at et givent arbejde er omfattet af entreprisen, så er det ikke ensbetydende med, at arbejdet automatisk er omfattet af entreprisen. Hvis udbudsmaterialet kan forstås på flere måder, kommer det bygherren til skade, jf. AB92’s bestemmelse om, at udbudsmaterialet skal være klart og entydigt.

Spørgsmål til kendelsen kan rettes til advokat Anders Troelsen, der førte sagen på vegne af den indklagede entreprenør.

Læs også