Plan- og miljøret

Vi bistår navnlig tekniske rådgivere og kommuner med udformning af planer, herunder overholdelse af planlovgivningens krav.

Vi bistår private, erhvervsdrivende og andre, der rammes af planer, og som ønsker at udfordre eller påklage tiltag efter planlovgivningen, herunder VVM- eller miljøvurderingsloven. I den anledning fører vi sager for Miljø- og Naturklagenævnet og om nødvendigt domstolene.

Vi bistår i alle typer sager vedrørende miljømæssige spørgsmål, herunder efter jordforureningsloven, i forbindelse med kortlæggelse af arealer efter loven, oprensning af forurening og fordeling af udgifterne.

Vi bistår i naboretlige anliggender efter byggeloven, planloven og anden lovgivning.

Endvidere rådgiver vi om retsstillingen ved ekspropriation og muligheden for at gøre indsigelse eller kræve økonomisk kompensation i denne anledning.