Konkurs i entrepriseforholdet – hvad betyder det for dig?

Entreprenørvirksomheder over hele landet rammes i øjeblikket af stigende materialepriser, svækkede forsyningskæder og mangel på arbejdskraft, og det kan i værste fald føre til, at nogle af virksomhederne må dreje nøglen om. I denne artikel kan du først få et overblik over de regler, som har betydning for dig, hvis din aftalepart går konkurs, og dernæst kan du få konkrete råd til hvilke proaktive tiltag, du kan tage for at mindske dit eget økonomiske tab som følge af aftalepartens konkurs.

Af adv.fm. Cecilie Jensen og adv. Anders Troelsen

Sådan finder du information

En konkurs indledes ved, at skifteretten efter begæring fra en kreditor erklærer den pågældende virksomhed konkurs ved at afsige et konkursdekret. Det medfører, at ledelsen i virksomheden ikke længere kan råde over aktiverne, og at der udpeges en kurator, oftest en advokat, som skal varetage kreditorernes interesser.

Skifteretten annoncerer konkursdekretet på www.statstidende.dk. Hvis du skal finde ud af, om en af aftaleparterne i din byggesag er gået konkurs, kan du derfor slå op på statstidende.

Her kan du se navnet på kurator, og dermed hvem du skal henvende dig til, hvis du har et krav mod den konkursramte virksomhed/konkursboet, der skal anmeldes.

Det er også muligt at søge efter virksomhedens status på www.cvr.dk, hvor det vil fremgå, at den pågældende virksomhed er ”under konkurs”.

Entreprenørens arbejdsstandsning

Hvis din bygherre, f.eks. fordi du som underentreprenør har indgået en kontrakt med en hovedentreprenør, går konkurs, har du som udgangspunkt ret til at standse dit arbejde, jf. konkurslovens § 54 samt AB 18 § 38, stk. 2.

Det gælder dog ikke, hvis konkursboet kan stille betryggende sikkerhed. Hvad der betragtes som betryggende sikkerhed afhænger af det konkrete byggeri, herunder hvilke risici, der er forbundet med byggeriet, og hvor stor en del af udførelsen, der er tilbage.  

Ophævelse efter konkurs

Det følger af AB 18 § 61, stk. 1, at hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor.

Bestemmelsen kan dog synes at være formuleret en smule misvisende, idet det følger af konkursloven § 55, stk. 1, at konkursboet som udgangspunkt har ret til at indtræde i gensidigt bebyrdende aftaler, dvs. konkurslovens regler er som udgangspunkt til hinder for, at en aftalepart automatisk opnår ret til ophævelse som følge af en konkurs.

Hvis du har en aftalepart, som er gået konkurs, kan du forlange, at konkursboet uden ugrundet ophold tager stilling til, om boet vil indtræde i aftalen, jf. konkurslovens § 55, stk. 2.

Hvis din (under)entreprenør eller bygherre går konkurs, bør du derfor skriftligt henvende dig til kurator med henblik på at få oplyst, om konkursboet ønsker at indtræde i aftalen.

Hvis konkursboet indtræder i aftalen, overtager boet de rettigheder og forpligtelser, som allerede fulgte af aftalen. Det betyder, at konkursboet indtræder i kontrakten på de gældende vilkår.

I praksis vil konkursboet oftest ikke have en interesse i at indtræde i aftalen. Hvis konkursboet ikke ønsker at indtræde i aftalen, eller hvis konkursboet ikke svarer på din henvendelse, har du efterfølgende mulighed for at ophæve kontrakten, jf. AB 18 § 63 og AB 92 § 44, samt kræve erstatning.

En ophævelse af en entreprisekontrakt bør altid være skriftlig, og du bør altid søge juridisk bistand inden, du ophæver en entreprisekontrakt.

Afholdelse af stadeforretning

Hvis konkursboet har valgt ikke at indtræde i aftalen, og hvis du efterfølgende har ophævet aftalen, skal du indkalde til stadeforretning, jf. AB 18 § 63, stk. 2, og AB 92 § 44, stk. 2.

Det er hensigten med stadeforretningen at registrere arbejdets omfang og kvalitet på ophævelses­tidspunktet i en protokol, således at der skabes dokumentation for det udførte arbejde. Hvis der er uenighed om kvaliteten og rækkevidden af det udførte arbejde, kan der gennemføres syn og skøn, jf. AB 18 § 63, stk. 2.

Anmeld dit krav i konkursboet

Hvis din kontraktspart går konkurs, og du derfor berettiget har ophævet kontrakten, har du krav på erstatning for det tab, som ophævelsen har påført dig.

Det kan f.eks. være manglende betaling for udført arbejde eller forlænget byggeplads mv., hvis du er entreprenør, eller omkostninger for udbedring af mangler samt omkostninger forbundet med at lade en anden entreprenør færdiggøre entreprisen mv., hvis du er bygherre.  

I praksis kan det dog være svært at få dækket disse krav, der får status af såkaldt ”simple krav” i konkursordenen, hvorfor der oftest ikke vil være midler i konkursboet til at dække disse krav. 

Du kan anmelde dine (dokumenterede) krav ved at kontakte kurator.

Entreprenørens arbejdsgaranti

Hvis din (under)entreprenør går konkurs, og der er stillet garanti ved kontraktindgåelsen i henhold til AB 18 § 9 eller AB 92 § 6, og hvis konkursboet ikke vælger at træde ind i aftalen, kan du trække på garantien for at få dækket krav, som udspringer af aftalen, f.eks. afhjælpningsudgifter eller dagbøder.

Hvis du ønsker udbetaling af entreprenørgarantien, skal du skriftligt og samtidig meddele entreprenøren og garanten dette og i den forbindelse klart beskrive, hvordan din entreprenør har misligholdt kontrakten samt angive størrelsen på det beløb, du kræver udbetalt, jf. AB 18 § 9, stk. 11.

Hvis parterne – eller garanten – er uenige om udbetaling, nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, kan der anmodes om en beslutning om stillet sikkerhed, jf. AB 18 § 67, jf. AB 18 § 9, stk. 12. Eftersom der i garantiteksten kan være afvigelser til AB-reglerne, bør du altid undersøge, hvad der står i selve garantien.

Højesteret har i en sag tilbage fra 2018 (UfR 2019.446 H) fastslået, at en stadeforretning i forbindelse med en ophævelse som følge af en konkurs kunne sidestilles med en aflevering med den konsekvens, at entreprenørens garanti kunne nedskrives fra 15% til 10%.

Det kan unægteligt efterlade bygherren (eller hovedentreprenøren) i vanskeligheder, idet sikkerheden for f.eks. mangler dermed svinder væsentligt ind. Vi anbefaler derfor, at du får afklaret eventuelle krav og skriftligt anmodet om træk på arbejdsgarantien hurtigst muligt og inden stadeforretning, og at du i den forbindelse søger kravene dokumenteret ved at stille spørgsmål efter reglerne om syn og skøn.    

Bygherrens betalingsgaranti

Det gælder tilsvarende, at du som (under)entreprenør kan trække på betalingsgarantien, hvis du har indgået en aftale med en bygherre, der har stillet sikkerhed i henhold til AB 18 § 10 eller AB 92 § 7, og som efterfølgende går konkurs.

Der skal tilsvarende være tale om krav, som udspringer af aftalen, f.eks. manglende betaling af entreprisesummen eller krav om indeksregulering mv.

Hvis du ønsker udbetaling af betalingsgarantien, skal du skriftligt og samtidig meddele bygherren og garanten dette med angivelse af det krævede beløb, jf. AB 18 § 10, stk. 5.

Tilsvarende kan parterne og garanten i tilfælde af uenighed anmode om en beslutning om stillet sikkerhed, jf. AB 18 § 67, jf. AB 18 § 10, stk. 6.

Konkrete råd – det kan du gøre

Der er flere forskellige overvejelser og tiltag, du kan foretage dig både før aftaleindgåelsen og under udførelsen af byggeriet for at sikre, at din egen virksomhed ikke rammes for hårdt af aftalepartens konkurs.

  • Overvej i forbindelse med kontraktindgåelsen om du ønsker, at din aftalepart stiller med sikkerhed efter reglerne i AB 18 §§ 9-10, og hvis det er tilfældet, så husk at følge op på dette efterfølgende. Sikkerheden skal stilles senest 8 dage efter kontraktindgåelsen. Vær opmærksom på garantiteksten.
  • Overvej om sædvanlig fotodokumentation og registrering af byggeriets stade er tilstrækkelig, eller om det er nødvendigt med en mere grundig registrering, f.eks. registrering og optagelser med Matterport.
  • Hvis du overvejer at forudbetale for materialer, der ikke er leveret på byggepladsen, kan du overveje at kræve sikkerhedsstillelse fra entreprenøren.
  • Hvis der er sket forudbetaling for materialer, der ikke er leveret på byggepladsen, er det vigtigt at sikre, at materialerne er registreret som tilhørende bygherren.
  • Sørg for at have en betalingsplan eller a conto fakturering, der afspejler det udførte arbejde.
  • Overvej hvorvidt du i tilfælde af uenighed om betaling for ekstraarbejder som bygherre vil ”lægge ud” for at undgå konflikt, og om du som entreprenør vil udføre arbejdet i forhåbning om at få betaling senere.
  • Overvej om betaling skal ske direkte til underentreprenør/leverandør – dette bør kun ske efter aftale med hovedentreprenøren.

Kontakt

Pind og Partnere Advokater er specialiserede i rådgivning af byggeriets parter. Vi rådgiver både om forhold i kontraktfasen, herunder udarbejdelse af kontrakter og valg af entrepriseform, samt om forhold i forbindelse med efterfølgende tvister. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.