Skaderne afvises, når der er tvivl

Fra tid til anden dukker der sager op, hvor forsikringsselskaber afviser at dække rørskader med henvisning til, at der ikke er tale om en skjult rørinstallation.

For nyligt blev vi bedt om at bistå en ejerforening i en sag, i en rørskadesag, hvor rørene var gemt bag ved en inspektionsluge bag ved en bærende mur.

Forsikringsselskabet havde afvist at dække skaden.

Relevant ankenævnspraksis

Under sagen henviste vi relevante kendelse fra Ankenævnet for Forsikring, heriblandt en kendelse afsagt den 10. juni 2014, kendelse nr. 85.291.

Forsikringstager anmelder, at der som følge af lækage på et vandrør er sket en skimmelsvampeskade. Selskabet afviser at yde forsikringsdækning med henvisning til, at der ikke er tale om skjulte rør. Det utætte vandrør er pakket ind i en rørskål, og forsikringstager oplyser, at rørene i øvrigt normalt er dækket fuldstændigt af rockwool, så rørene ikke er synlige. Røret er anbragt i et rum, der er placeret i vinklen mellem gulv og husets skrå tag på 1. salen. Rummet er større end 3 m2 i grundplan og har en loftshøjde på op til 1,55 meter. Adgangsvejen måler 124 x 48 cm. Nævnet træffer afgørelse om, at selskabet skal anerkende, at skaden er omfattet af forsikringsdækningen for skjulte rør. Nævnet bemærker i øvrigt følgende:

”Nævnet bemærker, at der efter formuleringen intet belæg er for at antage, at det er en betingelse for forsikringsdækning af en skade på et rør i et skunkrum, at skunkrummet er permanent lukket. Et skunkrum er da sædvanligvis også forsynet med en adgangsvej, jævnfør herved også nævnets kendelse 52.096 om et rørs placering i en krybekælder. ”

 Kendelse nr. 60.882 afsagt af Ankenævnet for Forsikring den 19. januar 2004 er endnu et eksempel fra praksis. Forsikringstagers advokat beskriver, at rørføringen befinder sig bag et skabselement, og at det kræver destruktive indgreb at komme ind til rørføringen. I forbindelse med vandskaden har forsikringstager fjernet den pågældende plade ved et destruktiv indgreb. Nævnet udtaler følgende:

”Af de fremsendte fotos ses installationen, dels med pladen der skjuler installationen, dels uden pladen. Umiddelbart finder nævnet, at installationen må anses for skjult, og da selskabets taksator ikke nærmere har redegjort for, hvorfor dette ikke er tilfældet, finder nævnet, at skaden er dækningsberettigende. … ”

 Argumenter for skjult rør

Det kan af praksis udledes, at nogle af de afgørende argumenter for om der er tale om en skjult rørinstallation er følgende:

Det er ikke en betingelse for forsikringsdækning, at du permanent ikke kan komme til røret, fordi der naturligvis i mange tilfælde vil være en eller anden form for adgangsvej.

Det er heller ikke en betingelse, at det er forholdsvis let at skaffe sig adgang til installationen. Et tidligere eksempel herpå at et rør gemt bag en zinkplade, der var fastgjort med gaffer tape.

Endelig har jeg været involveret i en sag, hvor vandskaden under gulvet i hele kælderen blev dækket. Årsagen var en utæt slange bag en vaskemaskine.

Du vil altid på en eller anden måde kunne skaffe adgang til et rør, men som det fremgår af forsikringsbetingelserne, er det også blot en betingelse, at røret ikke er synligt. Forsikringsbetingelserne skelner ikke mellem, hvordan adgang til røret etableres.

I vurderingen af om et rør er skjult må det også efter min vurdering tillægges betydning, om røret er synligt i en normal dagligdag. Det er ikke rimeligt at forvente, at man dagligt kigger bagved adgangsluger.

Et godt råd

Vores erfaring er, at forsikringstager ikke skal give op fordi forsikringsselskabet i første omgang afviser skaden. Det er ovenstående sager gode eksempler på.

Ejerforeningen fik også deres skade dækket.