Godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger

på materialer mv.

De nuværende, betydelige udfordringer med levering af materialer medfører usædvanlige og ekstraordinære prisstigninger og aktualiserer spørgsmålet om, hvornår entreprenøren kan overvælte omkostningen for de ekstraordinære prisstigninger på bygherren.

Som udgangspunkt er der faktisk ikke mulighed for at kræve godtgørelse til entreprenøren ved prisstigninger, hvis der er aftalt fast pris, og ikke aftalt andet. Prisstigninger er således entreprenørens risiko.

Vi anbefaler derfor, at der i entreprisetilbud tages et individuelt forbehold for fremtidige prisstigninger, hvor dette er muligt – navnlig i private udbud. Forbeholdet kan gå på mange ting, herunder at prisen på f.eks. stål er baseret på nugældende prisniveau, og/eller at prisen reguleres på nærmere angivne måder.

Der var i AB92/ABT93 ingen bestemmelser om entreprenørens ret til kompensation ved ekstraordinære prisstigninger. Offentlige bygherrer var dog tidligere pålagt at anvende det såkaldte fastpriscirkulære (cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.). Både dette og Dansk Byggeris standardforbehold (maj 2008) betød, at entreprenører kunne opnå både en indeksregulering og kompensation for større prisstigninger.

Fastpriscirkulæret er nu ophævet i og med det nye AB-system, og bestemmelser om godtgørelse findes mere eller mindre uforandret nu i AB18 §§ 34 og 35 samt ABT18 §§ 32 og 33. Reglerne er således ikke nye. Indeksreguleringen findes nu i § 34 og § 32, mens øvrig regulering findes i § 35 og 33.

Dog er rådgiverne også omfattet af en særlig reguleringsmulighed i ABR § 32, stk. 3.

Betingelserne for godtgørelse kan kort sammenfattes således:

  • Prisstigningerne skal være generelt forekommende og fremgå af officielt prismateriale, eller kunne dokumenteres på anden måde.
  • Prisstigningerne skal være slået igennem på materialer i den form, hvori de indgår i byggeriet og ikke kun på halvfabrikata og råvarer.
  • Godtgørelse kan kun kræves, hvis forholdet ikke er dækket af anden regulering f.eks. indeksregulering eller statslige indgreb.
  • Godtgørelse kan kun kræves, hvor der ikke indeksreguleres, dvs. f.eks. for perioden indtil fastprisperioden på 12 måneder efter tilbudsdagen er udløbet. Vi oplever desuden, at bygherrer fratager entreprenørerne retten til indeksreguleringen efter de 12 måneder. I disse situationer vil entreprenøren således været berettiget til godtgørelse efter reglerne om ekstraordinære prisstigninger i denne periode. Derudover kan det overvejes, om godtgørelseskrav også i indekseringsperioden kan rejses for den del af prisstigningerne, der overskrider indeksreguleringen. Dette kan ikke afvises, hvis prisstigningen ikke er indregnet i det aftalte indeks.
  • Godtgørelsesbeløbene skal udgøre mindst 0,5% af den endelige entreprisesum. Overskridelsen kan dog ofte først konstateres efter det konkrete materialekøb og som reglerne er formuleret først, når den endelige entreprisesum er opgjort.
  • Reglerne gælder også underentreprenører. Mødes en hovedentreprenør med et krav fra underentreprenøren, gælder bagatelgrænsen således ikke.

Godtgørelsen udgør det beløb, hvormed materialeprisen på ordringstidspunktet overstiger markedsprisen på tilbudsdagen med 10%, idet de 10% efter reglerne dog tillægges 0,5% for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og det tidspunkt, hvor materialet efter aftale eller sædvane skal indkøbes.

Det er vigtigt at entreprenøren kan dokumentere sit krav. Dette bør ske i form af bevis for forskellen mellem prisen dels på ordringstidspunktet i forhold til tilbudstidspunktet. Grundlaget kan efter bestemmelsen være officielle prislister, men sådanne klare listepriser foreligger sjældent i branchen, da produkterne ofte tilvirkes. Mest optimalt er, at priserne foreligger i form af bindende tilbud eller lignende fra en underentreprenør/leverandør på begge tidspunkter. Det kan ikke altid påregnes, at et løsere dokumentationsgrundlag er tilstrækkeligt bevis.

Hvis situationen derimod er den, at bygherren ikke lever op til sine tidsmæssige forpligtelser efter kontrakttidsplanen med hensyn til opstartstidspunkt, tilrådighedsstillelse af byggeplads eller lignende, følger retten til godtgørelse ikke af ovennævnte regler, men i stedet af almindelige regler om ekstrakrav og/eller erstatning. Her vil entreprenøren i almindelighed kunne kræve erstatning for sit tab ved at skulle foretage de dyrere, senere leverancer, forudsat at han kan dokumentere et tab som ovenfor nævnt.

Det følger af voldgiftspraksis, at entreprenøren er berettiget til indeksregulering for arbejder udført i en forsinkelsesperiode, hvor bygherre har ansvaret for forsinkelsen. Tilsvarende antages at gælde for godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger. Omvendt er entreprenøren ikke berettiget til godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger i en forsinkelsessituation, som entreprenøren er ansvarlig for.

Hvis du har spørgsmål om indeksregulering eller konkrete spørgsmål om godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, er du meget velkommen til at kontakte advokat Mark Ruberg-Wurms (mrw@pplaw.dk eller 4027 5088) eller en af Pind & Partneres andre specialister.