Har du konstateret skimmelsvamp i din bolig, og ønsker du at sælge, har jeg nogle gode råd, som du bør overveje.

Check med dine egne forsikringer

Det er muligt, at en skimmelsvampeskade kan være dækket af dine forsikringer.

Har du købt hus inden for de sidste 10 år, har du måske stadig en gyldig ejerskifteforsikring. Det afgørende for, at et skimmelsvampeangreb er dækket af en ejerskifteforsikring, er – lidt forsimplet sagt – at det kan sandsynliggøres, at skimmelsvampeangrebet nedsætter brugbarheden nævneværdigt set i forhold til tilsvarende bygninger i samme alder og i almindelig god vedligeholdelsestilstand, og at det også må vurderes at have været tilfældet ved overtagelsestidspunktet.

Det er en særskilt disciplin at gennemfører en sag imod sit ejerskifteforsikringsselskab.

Hvis skimmelsvampeangrebet skyldes en følgeskade fra en dækningsberettiget skade under din husforsikring, kan forholdet være dækket. En dækningsberettiget skade er typisk et rør eller kloakbrud, brand eller stormskader eller skybrud.

Hvis du har mistanke om, at skaden kan være dækket, anbefaler jeg at anmelde den til dit forsikringsselskab eller få hjælp af en advokat til at vurdere og anmelde skaden.

Får du et afslag på din anmeldelse, kan det nogle gange med fordel betale sig at få en vurdering fra en advokat med erfaring i disse sager, om hvorvidt afslaget er berettiget, eller om der bør klages over selskabets afgørelse.

Få overblik over skaden

Er der tale om forhold, der ikke er af rent bagatelagtig karakter, bør du kontakte en skimmelrådgiver, der kan vejlede dig i forhold til hvad årsagen og omfanget er til de konstaterede skimmelsvampeangreb.

Rådgiveren kan udarbejde en handlingsplan, hvorefter der kan indhentes tilbud fra håndværkere. Så har du et økonomisk overblik over, hvad det vil koste at udbedre skaden.

Ved udbedring

Vælger du at udbedre skaden, er det vigtigt at få kvalitetssikret afregningen af skimmelsvamp, så det ved et efterfølgende sag kan dokumenteres, at afrensningen har været effektiv.

Loyal oplysningspligt

Det er min anbefaling at du loyalt oplyser om problemet til køber af ejendommen, så denne har mulighed for at tage forholdende i betragtning inden handlen indgåelse.

Hvis skaden ikke udbedres

Der kan være mange grunde til, at en sælger ikke ønsker at udbedre skaden inden et salg. I så fald er det min anbefaling, at sælger opfordre køber til at undersøge bygningen med en byggesagkyndig.

Forhandling af pris

Det er sandsynligt, at køber vil kræve et nedslag i købesummen, ofte svarende til udbedringsomkostninger. Også af den grund kan det være nyttigt for sælger at kende udbedringsomkostningen.

Hvis sælger giver et afslag i købesummen, er det vigtigt, at det fremgår af købsaftalen, så det er tydeligt for enhver, at der er taget højde for, at ejendommen har en skimmelsvampeskade i prisen.

Ansvarsfraskrivelse

Det anbefales, at sælger som en del af købsaftalen får indskrevet en ansvarsfraskrivelsesklausul, således at køber ikke efterfølgende kan rejse krav overfor sælger som følge af den konstaterede skimmelsvampeskade. Hvor bred en sådan ansvarsfraskrivelsesklausul kan være afhænger af sagens karakter og formuleringen. Det anbefales klart at have en rådgiver til at bistå med udarbejdelse af en sådan ansvarsfraskrivelsesklausul og få indsamlet det nødvendige dokumentationsmateriale til sagen.