Forsikringer, både private og erhvervsforsikringer er et område, der er underlagt en stor konkurrence. De forskellige selskaber laver alle markante markedsføringstiltag for at skaffe nye kunder. I den forbindelse reklameres med store besparelser ved skift af forsikringsselskab. Der vil for entreprenører ofte være besparelser ved skift af forsikringsselskab, men besparelsen kan vise sig at have en langt dyrere omkostning på sigt, hvis man ikke kigger sig for.

Sædvanlige forsikringsvilkår

Det er et almindeligt forsikringsretligt princip, at selskaberne i deres forsikringer har vilkår for anmeldelse af skader, der enten beror på;

  1. Hvornår skaden er opstået – eller
  2. Hvornår skaden er anmeldt

Dette kan have en stor betydning ift. hvornår den ’nye’ forsikring er tegnet og/eller hvornår den tidligere forsikring er ophørt.

I de fleste forsikringsselskabers betingelser er det et standardvilkår, at forsikringsselskabet skal modtage en anmeldelse fra den forsikrede senest 3 måneder efter dækningens ophør. Er en forsikring således opsagt til ophør 1. september 2018, skal en anmeldelse på denne (nu tidligere forsikring) være selskabet i hænde senest den 1. december 2018, for eventuelt at dække skaden.

Det er tillige et vilkår i de fleste forsikringer, at forsikringen alene dækker skader fra tegningstidspunktet. Er der tegnet en ’ny’ forsikring fra den 1. september 2018, er det som udgangspunkt alene skader der er opstået efter dette tidspunkt, den ’nye’ forsikring i givet fald dækker.

I forbindelse med byggeri og entrepriser, sker det ofte at fejl og mangler først konstateres og reklameres over, en rum tid efter at byggeriet/entreprisen er afleveret. Såfremt der er aftalt AB 92 (som i disse tider vil blive afløst af AB 18), vil en bygherre eller hovedentreprenør (overfor en underentreprenør), som udgangspunkt kunne gøre synlige mangler gældende overfor en entreprenør/underentreprenør i 6-12 måneder efter aflevering af entreprisen. For så vidt angår skjulte mangler vil disse i nogle situationer kunne gøres gældende helt op til 3- 5 år efter aflevering af entreprisen.

Dette medfører, at entreprenører der i perioden mellem, at have afleveret entreprisen og til at bygherren gør et krav gældende, som følge af entreprenørens mangelfulde arbejde, har skiftet forsikring, kan finde sig selv uden dækning af nogen art. Dette gælder både en ansvarsforsikring og en potentiel retshjælpsforsikring.

Det skal dog præciseres, at udgangspunktet er at en entreprenør ikke kan forsikre sig mod eget (dårligt eller mangelfuldt) arbejde, men alene følgeskaderne efter eget mangelfulde arbejde, som kan være alvorlige og omkostningstunge nok.

Eksempel

Jeg skal give et eksempel i en konkret sag, hvor vi repræsenterede entreprenøren:

En hovedentreprenør (E) og en bygherre (BH1) havde indgået en kontrakt i henhold til AB 92 om udskiftning af taget på BH1’s ejendom. Entreprisens opstart var i år 2012, hvor E havde en gældende ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring. Der var sågar tegnet en all-risk forsikring af BH1, der tillige omfattede E (dog kun i begrænset omfang).

Under udførelsen af tagudskiftningen forårsagede en underentreprenør (UE) til E, en skade på naboejendommen (BH2). BH1 anmeldte skaden til sit forsikringsselskab, idet BH1 havde tegnet en all-risk forsikring. BH1’s forsikringsselskab afviste at dække skaden med den begrundelse, at skaden ikke vedrørte BH1’s ejendom som All Risk forsikringen omfattede, men i stedet BH2’s ejendom.

BH2 rettede derfor et erstatningskrav mod BH1, der som den der havde iværksat arbejdet og derved ultimativt havde forårsaget skaden på BH2’s ejendom, burde være ansvarlig herfor. I 2014 blev der gennemført det første syn og skøn på skaden, og et supplerende skøn blev gennemført i 2015.

I mellemtiden havde entreprenøren (E) i 2013 skiftet forsikringsselskab, idet denne havde fået et godt tilbud fra en ny udbyder.

I 2015 vælger ejeren af den ejendom der havde fået en skade (BH2), at inddrage E i den retssag der verserede mellem de to ejere af naboejendommene.

Entreprenøren anmelder sagen, både til sit daværende forsikringsselskab og sit nye selskab i forventning om, at et af dem måtte dække de følgeskader der opstod på naboejendommen (der udgjorde omkring 700.000 kr.), og i håbet om at en af de to forsikringspolicers retshjælpsdækning ville dække omkostningerne til at forsvare sig i retssagen.

Begge forsikringsselskaber afviser, både at dække de konstaterede følgeskader og at give entreprenøren retshjælp til at føre sagen mod skadelidte (BH2).

I forhold til den oprindelige forsikring, som var i kraft da skaden indtraf, var der nu gået langt mere end 3 måneder fra forsikringen ophørte til at kravet blev anmeldt. Årsagen hertil var som nævnt ovenfor, at der først blev rejst et krav mod E, flere år efter at skaden indtraf, og således flere år efter at den oprindelige forsikring for længst var ophørt. Entreprenøren havde således ikke haft mulighed for at anmelde kravet inden udløb, idet kravet slet ikke eksisterede på daværende tidspunkt.

Entreprenørens nye og eksisterende forsikring afviste tillige kravet, med den begrundelse at skaden opstod tilbage i 2012, og denne forsikring først var trådt i kraft i 2013.

Entreprenøren havde således ingen forsikringsdækning ift. opstået skade hos hverken det tidligere eller det eksisterende forsikringsselskab. Begge forsikringsselskaber havde på korrekt vis afvist kravet, i henhold til selskabernes betingelser.

Sagen endte delvist lykkeligt for entreprenøren, idet selve kravet på erstatning fra BH2 mod entreprenøren bortfaldt som følge af forældelse, idet BH2 havde ventet i mere end 3 år, fra BH2 var klar over omfanget af skaden og hvem der havde forårsaget den, til man inddrog E i retssagen. Men omkostningerne til egen advokat måtte E i vidt omfang selv dække, da der som nævnt heller ikke var en retshjælpsdækning der kunne bidrage hertil.

Godt råd

Ønsker man som entreprenør at gøre brug af et fordelagtigt tilbud om skift af forsikringsselskab, skal man være opmærksom på ovennævnte problemstilling således at entreprenøren ikke ender i en klassisk ”falde ned mellem to stole” forsikringsfælde. Vælger man at skifte selskab, bør man som entreprenør altid stille som betingelse til sit nye forsikringsselskab, at forsikringsdækningen skal omfatte entrepriser/projekter (og derved potentielle skader) der er udført min. 5 år bagudrettet op til tegningstidspunktet.

Derved har entreprenøren mulighed for at anmelde krav, der rettes mod ham vedrørende entrepriser, der er afleveret lang tid før forsikringens ikrafttræden, men som der på ophørstidspunktet af den tidligere forsikring ikke er anmeldt krav for. Hertil skal bemærkes, at dette i så fald omfatter også muligheden for eventuelt at opnå retshjælpsdækning, i tilfælde af eventuelle retssager/voldgiftssager.