Udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016, ændrer i betydelig grad den måde vi gennemfører EU-udbud på. Ændringerne omfatter bl.a. følgende forhold:

For det første skal udbyder nu allerede ved fremsendelse af udbudsbekendtgørelsen have færdiggjort en række tiltag, der hidtil har kunnet afvente, at prækvalifikationen var overstået. Det drejer sig bl.a. om udarbejdelse af det fulde udbudsmateriale og fastlæggelse af under- og delkriterier samt evalueringsmetode, også for priskriteriet. Dette vil utvivlsomt giver udbydere og deres rådgivere en længere og mere krævende udbudsproces, i hvert fald i fag- og hovedentreprise. Til gengæld kan tilbudsfristen reduceres til kun 30 kalenderdage i begrænsede udbud mod de hidtidige 40 kalenderdage.

For det andet er ansøgningsprocessens form grundlæggende ændret derved, at udbyder og ansøger skal anvende et særligt udbudsdokument til ansøgningen, et såkaldt ESPD, hvori ansøgerne skal oplyse alle forhold til brug for udvælgelsen, navnlig regnskab og referencer samt udelukkelsesgrunde. Disse forhold skal udbyder først verificere ved kontrakttildelingen. Der er mulighed for selvrensning for ansøgere ramt af udelukkelsesgrundene, f.eks. karteldannelse.

For det tredje har udbyder nu adgang til at anvende konkurrencepræget dialog og forhandlingsudbud ved designløsninger, dvs. f.eks. funktionsudbud, totalentreprise og teknisk rådgivning. Det er dog en vigtig begrænsning, at forhandlings- og dialogfasen ikke kan omfatte detailprojektering, mindstekrav, grundlæggende elementer eller tildelingskriterier.

Der er også indført et helt ny tildelingskriterium, nemlig omkostninger, der omfatter mere langsigtede økonomiske hensyn som totaløkonomi og livscyklusomkostninger, herunder miljøpåvirkninger.

Endelig er annonceringspligten for teknisk rådgivning, bygherrerådgivning og lignende tjenesteydelser i tilbudsloven (fra kr. 500.000 og op til EU-udbuddenes tærskelværdi) samtidig afskaffet. Annoncering er afløst af en pligt til alene at gennemføre en indledende markedsafdækning med efterfølgende mulighed for direkte tildeling på baggrund heraf, hvis opgaven ikke har klar, grænseoverskridende interesse.

Loven, der er ca. 200 paragraffer lang, indeholder herudover en lang række vigtige ændringer og præciseringer af udbudsreglerne, bl.a. om ændring af kontrakter og kontraktsparter samt om mere formelle spørgsmål som begrundelse, stand-still og annullation samt tilbagekaldelse af tildelingsbeslutningen. Reglerne gælder som udgangspunkt ikke for forsyningsvirksomhedsudbud, men en række af de nævnte nye tiltag er dog særligt gjort anvendelige i disse typer udbud. Reglerne gælder ikke for udbud omfattet af tilbudsloven.

Carsten Lang-Jensen afholder forskellige kurser i udbudsjura.