Mediation – nøglen til hurtig løsning af en konflikt

I det nye AB18 regelsæt indenfor bygge og anlæg er mediation obligatorisk under en voldgiftssag, når blot én af de stridende parter ønsker det. For dem, der bakker op om mediation som en god konfliktløsningsmodel, er det godt nyt.

Kort fortalt, er mediation en moderne konfliktmæglingsmetode, hvor parterne selv løser konflikten. Processen faciliteres af en upartisk uddannet mediator, der er trænet til at sikre rammerne for en dialog mellem de involverede parter.

Fordele ved mediation i byggesager

Der er god dokumentation for, at mediation resulterer i hurtigere, billigere og bedre løsninger for parterne.

Mange sager kan løses på en enkelt dag uden nævneværdig forberedelse for mediator. Andre mere komplicerede sager kræver mediators forberedelse f.eks. gennemgang af materiale og separate møder med parterne forud for den egentlige mediation. Selv komplicerede byggesager kan løses i løbet af få måneders forberedelse og 2-3 mediationsdage. Til sammenligning tager rets- eller voldgiftssager ofte 1-3 år.

Erfaringer fra domstolenes retsmæglingsordning viser, at ca. 75% af de konfliktende parter, der vælger mediation får et positivt udfald i form af en aftale. I de sidste 25%, er der flere parter, der enten opnår en delaftale eller som minimum for skåret sagen bedre til, hvilket forenkler et efterfølgende retssagsforløb.

Erfaringerne fra udlandet, hvor mediation er langt mere udbredt viser også, at der er god grund til at forfølge dette konfliktspor.

Undersøgelser viser ligeledes, at aftaler indgået under en mediation oftere overholdes end domsafgørelser. Det skyldes formentligt, at parterne føler større ejerskab og loyalitet overfor aftalerne.

En af de store forskelle mellem mediation og domstolene er, at parterne under mediation får bedre mulighed for at komme rundt om de interesser, der danner baggrunden for konflikten. Når parternes interesser er kortlagte, kan det åbne op for løsning af konflikten. Selv i sager, hvor parterne ellers har haft meget fastlåste positioner, har mediation haft nævneværdig effekt. En anden stor forskel er, at det er parterne selv, der indgår aftalen under mediation. Det er med andre ord ikke en dommer, der dikterer resultatet.

Tvisteløsning i det nye AB18-regelsæt

I AB18’s kapitel J er løsningstrappen for konflikterne udformet således:

Løsningstrappen

§64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den søges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte det næste skridt til løsning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået.

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme gælder syn og skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis.

Mediation og mægling

§65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik på at løse en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den pågældende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når

  1. a) tvisten er forligt, eller
  2. b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opnå forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på mægling.

Voldgiftsnævnets forslag til tillæg til kontrakter vedr. tvisteløsning

Enhver uenighed i relation til forhold omfattet af nærværende kontrakt, dertil hørende supplerende aftaledokumenter og bilag, skal søges afklaret ved anvendelse af følgende løsningstrappe:

  • Første niveau: uenighed søges afklaret mellem parternes projektledere snarest muligt og inden for 5 arbejdsdage.
  • Andet niveau: uenighed forelægges parternes ledelsesrepræsentanter, der søger uenigheden afklaret inden for yderligere 5 arbejdsdage.
  • Tredje niveau: Kan uenighed ikke løses af ledelsesrepræsentanterne, søges uenigheden løst ved enten en uformel bedømmelse, mægling eller mediation efter Voldgiftsnævnets regler herom. Hvis der ikke kan opnås enighed om fremgangsmåden, kan den ene af parterne begære sagen fremmet hos Voldgiftsnævnet, der vil bistå med at opnå enighed om tvisteløsningsmodellen.
  • Fjerde niveau: Kan uenighed ikke afklares ved enten en uformel bedømmelse, mægling eller mediation, kan hver af parterne begære sagen afgjort ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

 

Pind & Partneres anbefalinger

Vores erfaring hos Pind & Partnere er, at parter, der i konfliktsager anvender denne tilgang og arbejdsmetode, oplever væsentligt færre omkostninger, en hurtigere løsning og ikke mindst at parternes i højere grad kan bevare eller genopbygge deres gode relationer, hvilket for mange er det mest værdiskabende. Vi støtter derfor varmt op om mediation som en effektivt løsning af en konflikt.

Jo hurtigere en konflikt kan undergives mediation, desto større er chancen for en hurtig og god løsning. Derfor kan det også være en god ide, allerede i kontrakten, at blive enige om at udpege en mediator, der så kan tilkaldes, umiddelbart i forbindelse med der er optræk til en konflikt.

Har man ikke i kontrakten taget aktivt stilling til en mediation, er det naturligt i byggesager, hvor der er aftalt AB92 og fremadrettet AB18 at lade voldgiftsnævnet bistå med at udpege en kyndig mediator på samme måde som voldgiftsnævnet bistår med udpegning af syn og skønsmænd.

Yderligere information

Om mægling og mediation henvises der til Voldgiftsnævnets og mediationsinstituttets hjemmeside: https://voldgift.dk/maegling-og-mediation/ og http://mediationsinstituttet.dk/erhverv/

For spørgsmål til mediationsforløb eller mægling henvises der til uddannet mediator inden for bygge- og anlæg, advokat Marie-Louise Pind, mp@pplaw.dk, eller mobil 29136121.

Del denne artikel

Flere artikler af forfatteren

Lov om byggeskadeforsikring

Denne artikel er oprindelig trykt i Erhvervsmagasinet huset i august 2008. Læs artiklen i pdf. her. Indledning Forbrugerbeskyttelse er i fokus i disse år. Som

Læs mere »