Pind & Partnere bistod forsikringstager med at vinde principiel retssag om afskrivning i ejerskifteforsikringssag

Pind & Parterne, ved advokat Marie-Louise Pind har bistået en forsikringstager med at få medhold i, at et forsikringsselskab ikke kan halvere erstatningen med henvisning til afskrivningsreglerne i lovbekendtgørelsen fra 2012 om dækningsomfanget i ejerskifteforsikringssager.

Siden indførelsen af faste afskrivningsregler for beskadigede bygningsdele, har Frida Forsikring praktiseret disse regler ud fra en forkert antagelse om, at hele erstatningen skal afskrives med udgangspunkt i den yderste sliddel. Denne opfattelse af afskrivningsreglernes anvendelse deles hverken af Ankenævnet for Forsikring eller Pind & Parterne.

I den konkrete sag handlede det om en gulvkonstruktion, hvor der var skimmelsvamp i undergulvet. Selve gulvbelægningen (lameltrægulv) var ikke beskadiget. Frida Forsikring valgte tilbage i 2016 at reducere erstatningen med 52% med henvisning til at gulvbelægningen i ejendommen var et lameltrægulv med en gennemsnitslevetid på 70 år (tabel E).

Vores klient klagede over denne afgørelse til Ankenævnet for Forsikring, der i 2017 fik medhold i at skader nede under gulvbelægningen ikke skal undergå afskrivning. Afgørelsen fra Ankenævnet var den 3. i rækken af sager imod Frida Forsikring, hvor Ankenævnet havde underkendt Frida Forsikrings opgørelsesmetode.

Frida Forsikring var derfor tvundet til enten at bryde med deres hidtidige opgørelsesprincip eller at udfordre Ankenævnets opfattelse af hvorledes lovbekendtgørelsen skal forstås.

Frida Forsikring valgte at undlade at følge afgørelsen og dermed tvinge vores klienter til at indbringe sagen for domstolene, hvis de fortsat ville have erstatning.

Begge parter var enige om, at domstolsafgørelsen var principiel og endeligt skulle afgøre den konkrete sag og lignende fremtidige sager. Retten blev derfor sat af 3 dommere. Efter forelæggelse, partsforklaringer og advokaternes procedure valgte dommerne foretage en kort votering for derefter at komme med en mundtlig tilkendegivelse, der også ville blive resultatet af en evt. dom.

Dommerne var ikke overraskende for os helt klare i deres tilkendegivelse til fordel for vores klient. Forsikringsselskaberne kan alene afskrive i erstatningsopgørelsen, hvis den beskadiget bygningsdel fremgår af afskrivningstabellen i bilag 2 i lovbekendtgørelsen.

Skaderne var ikke i selve gulvbelægningen, men derimod længere nede i gulvkonstruktionen. Skaderne i undergulvet er at betragte som en selvstændig bygningsdel og fremgår ikke af afskrivningstabellen, bilag 3. Derfor er der ikke hjemmel for forsikringsselskabet til at foretage fradrag i erstatningsopgørelsen. Skaden skal derfor dækkes med 100% med fradrag af selvrisiko.

Baggrunden for indførsel af afskrivningstabellerne tilbage i 2012

Indførsel af faste afskrivningstabeller i 2012 havde til formål at sikre større gennemskuelighed i hvad en ejerskifteforsikring dækker, når der er skader på sliddele på en bygning. Før 2012 kunne forsikringsselskaberne afskrive på en beskadiget bygningsdel, når den skønnedes mere end 30% slidt. Det var ikke hensigten med afskrivningstabellerne, at der skulle ændres på hvad der erstattes ved skader på bygningsdele, der ikke er udsat for vejrlig eller slid.

Gældende ret

Udgangspunktet for erstatning i ejerskifteforsikringssager er således fortsat nyværdi. Men der kan afskrives på de sliddele, der fremgår af afskrivningstabellerne, hvis de er beskadiget. Princippet om at skader opgøres bygningsdel for bygningsdel er ligeledes fortsat gældende. Gulvbelægning er én bygningsdel. Undergulv, isolering, strøer og betondæk er ikke en integreret del af en gulvbelægning. Det samme princip gælder i vægge og tagkonstruktion. Der sondres der også mellem overflade og den øvrige del af konstruktion. En enkelt undtagelse er undertag, der som bekendt ligger inde i tagkonstruktionen. Men det hænger sammen med at undertaget har en begrænset levetid og derfor skal udskiftet hurtigere end selve taget (hvilket naturligvis er uheldigt). Men derfor er det også helt rimeligt at der kan afskrives på undertaget, når det er beskadiget.

Med dommerne tilkendegivelse og Frida Forsikrings accept af resultatet bør der nu være sat punktum for den forkerte fortolkning af afskrivningsreglerne og reducering af erstatningerne til forsikringskunderne.

Andre forsikringsselskaber kan også bruge afgørelsen til at slå det helt fast, hvorledes erstatningerne skal opgøres. Os bekendt har de øvrige forsikringsselskaber heldigvis ikke store problemer med forståelse af reglerne. Dog har vi set enkelte uheldige eksempler på, at også andre forsikringsselskaber f.eks. har afskrevet på en gulvbelægning, der IKKE var beskadiget.

I gulvkonstruktioner, er det helt overvejende således, at skimmelangrebet ikke sider i selve gulvbelægningen, men derimod længere nede i gulvkonstruktionen. Enten på undergulvet og/eller på oversiden af betondækket. Disse sager skal forsat erstattes til nyværdi. Det samme princip gælder skader i vægge -og tagkonstruktioner. Anderledes kan det dog være, hvis gulvbrædderne ligger direkte på betondækket. Så har vi set eksempler på, at gulvbrædderne er beskadiget af skimmelsvamp.

Tilbagebetaling til forsikringskunder i forkert opgjorde skadesager

Under retssagen forklarede Frida Forsikring, at de efter ankenævnets afgørelse har afskrevet i overensstemmelsen med ankenævnets praksis og dermed ”korrekt” (min benævnelse). Men der må alt andet lige være et betydeligt antal kunder, der i perioden 2012-2017 ikke har fået deres retmæssige erstatning af Frida Forsikring.

Det vil klæde Frida Forsikring, af egen drift, at gennemgå alle deres skadesager og godtgøre deres forsikringskunder de manglende udbetalinger på grund af de forkerte afskrivninger. I den konkrete sag drejede det sig om ca. kr. 80.000. Men i andre sager kan beløbene være væsentligt højere.

Hvis det ikke sker frivilligt, bistår Pind & Partnere gerne disse forsikringskunder med at få deres retmæssige erstatning. Kontakt Marie-Louise Pind, mp@pplaw.dk for yderligere info.

Del denne artikel

Flere artikler af forfatteren

Lov om byggeskadeforsikring

Denne artikel er oprindelig trykt i Erhvervsmagasinet huset i august 2008. Læs artiklen i pdf. her. Indledning Forbrugerbeskyttelse er i fokus i disse år. Som

Læs mere »